10.81 Cushion Tsavorite 10.81cushiontsavoritemal CG04.jpg

10.81 Cushion Tsavorite

110,000.00
4.06 Oval Tsavorite 4.06ovaltsavoritemal CG05.jpg

4.06 Oval Tsavorite

21,950.00
4.02 Oval Tsavorite 4.02ovaltsavoritemal CG05.jpg

4.02 Oval Tsavorite

21,250.00
3.53 Oval Tsavorite 3.53ovaltsavoritemal CG05.jpg

3.53 Oval Tsavorite

8,475.00
3.18 Cushion Tsavorite 3.18cushionredspinelcgmal05.jpg

3.18 Cushion Tsavorite

12,650.00
3.05 Oval Tsavorite 3.05ovaltsavoritecgmal05.jpg

3.05 Oval Tsavorite

12,850.00
2.61 Cushion Tsavorite 2.61cushiontsavoritecgmal05.jpg

2.61 Cushion Tsavorite

5,100.00
2.55 Oval Tsavorite 2.55ovaltsavorite2cgmal05.jpg

2.55 Oval Tsavorite

6,450.00
2.55 Oval Tsavorite 2.55ovaltsavoritecgmal05.jpg

2.55 Oval Tsavorite

4,895.00
2.08 Oval Tsavorite 2.08ovaltsavoriteCGMAL05.jpg

2.08 Oval Tsavorite

4,575.00
1.75 Oval Tsavorite 1.75ovaltsavoriteCGMAL05.jpg

1.75 Oval Tsavorite

3,725.00
1.58 Oval Tsavorite 1.58ovaltsavoriteCGMAL05.jpg

1.58 Oval Tsavorite

3,500.00
1.57 Oval Tsavorite 1.57ovaltsavoriteCGMAL05.jpg

1.57 Oval Tsavorite

3,475.00
1.56 Cushion Tsavorite 1.24OVALrubycollectionCGMAL05.jpg

1.56 Cushion Tsavorite

3,425.00